Nowe przepisy o blokowaniu stron Internetowych

Szanowni Państwo!

Z dniem 1.07.2017 wchodzą nowe przepisy, które nakładają na nas nowe obowiązki. Zgodnie z tymi zapisami będziemy musieli blokować dostęp do części stron Internetowych.

Z dniem 1 lipca 2017 r. każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu będzie zobowiązany do:

  • nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych,
  • nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do Rejestru do odpowiedniej strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  • nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzić będzie Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Rejestr będzie jawny. Każdy będzie miał prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze.

Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełni obowiązku opisanego wyżej podlega Karze pieniężnej, która wynosi do 250 tys. zł; Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych.