Serwis

Wszelkie usterki dotyczące Telewizji Kablowej oraz Internetu prosimy zgłaszać

  • osobiście w naszym biurze w godzinach otwarcia
  • telefonicznie na numer telefonu 42-647-14-74 w godzinach otwarcia biura
  • poza godzinami otwarcia biura w godzinach 8-21
  • NA NUMER TELEFONU 601-224-154
  • Po godzinie 21:00 prosimy o przysyłanie SMSów z podaniem numeru ABONENCKIEGO i typu usterki.

oraz na adres e-mail serwisu : serwis@tvsky.pl

PRZY ZGŁASZANIU USTERKI PROSIMY O PODAWANIE ADRESU DLA KTÓREGO ZGŁASZAJĄ PAŃSTWO USTERKĘ ORAZ NUMERU TELEFONU

REKLAMACJE dotyczące usług prosimy składać w biurze w formie pisemnej lub innym utrwalonym nośniku danych w ramach standardowego postępowania reklamacyjnego określonego oddzielnymi przepisami

Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Abonent ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamujący jest osobą fizyczną, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w drodze:

a)           wskazanego w art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UKE jako podmiot uprawniony w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, lub

b)           wskazanego w art. 110 postępowania przed polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie UKE.